02. Mogelijke gemeentelijke rollen

Bij het ontwikkelen van beleid voor het laden van elektrische auto’s – en indien van toepassing het beleid rond elektrisch vervoer in algemene zin – helpt het om een gemeentelijke rol als vertrekpunt te kiezen. We onderscheiden daarbij de rollen stimuleren, faciliteren, reageren en inperken.

Stimuleren
Een gemeente die stimuleert kiest er nadrukkelijk voor om elektrisch rijden tot een groot succes te maken. Voor de laadinfrastructuur betekent dit bijvoorbeeld dat u pro-actief zorgt voor laadpalen in de openbare ruimte en/of ervoor zorgt dat de kosten voor het laden zo laag mogelijk blijven. Instrumenten die u kunt inzetten zijn bijvoorbeeld een opdracht, een concessie of een vergunning in combinatie met een subsidieregeling. Gemeenten die elektrisch rijden stimuleren, kiezen vaak voor verschillende projecten om elektrisch rijden onder de aandacht te brengen. Zij organiseren bijvoorbeeld bedrijvenbijeenkomsten of treffen subsidieregelingen voor laadpalen op eigen terrein of de aanschaf van elektrische auto’s.

Voorbeeld – Gemeenten in provincie Brabant en Limburg stimuleren
Ruim 60 gemeenten in Brabant en Limburg doen mee aan gezamenlijke aanbesteding voor openbare laafinfrastructuur. Hiermee willen deze gemeenten bewoners en bedrijven ondersteunen met laadpalen in de openbare ruimte. Daarbij willen de gemeenten dat de kosten voor het laden beperkt zijn om het elektrisch rijden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Marktpartijen worden daarom in deze aanbesteding uitgedaagd te concurreren op de kosten voor de e-rijder.

Faciliteren
Onder faciliteren verstaan we het meewerken aan of het mogelijk maken van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte. Dit betekent dat de gemeente afspraken maakt met marktpartijen voor het plaatsen van laadpalen. Dat kan direct of via een regionale samenwerking. Dit wordt veelal geregeld via een vergunningverlening (of overeenkomst) op basis van beleidskaders voor publieke laadpunten. Ook neemt de gemeente bijvoorbeeld verkeersbesluiten, zodat het parkeervak bij een laadpaal wordt bestemd en ingericht voor het ‘opladen van elektrische voertuigen’. Een gemeente die kiest voor een faciliterende rol stelt doorgaans geen of een beperkte financiële bijdrage voor laadpalen in de openbare ruimte beschikbaar.

Voorbeeld – gemeente Dordrecht faciliteert
De gemeente Dordrecht faciliteert openbare laadinfrastructuur door een vergunningenmodel te hanteren. Marktpartijen zorgen voor de plaatsing van laadpalen aan de openbare weg. Een e-rijder doet de aanvraag zodoende niet bij de gemeente, maar bij een marktpartij. De marktpartij vraagt vervolgens een vergunning aan om een laadpaal te plaatsen, op basis van beleidsregels die de gemeente heeft opgesteld. Ook dient de marktpartij een verzoek in voor een verkeersbesluit, als dat nodig is.

Reageren
Bij sommige gemeenten komen (nog) maar zeer kleine aantallen aanvragen voor laadpunten binnen. Als de gemeente geen aanbesteding of concessie heeft gedaan en geen beleidsregels heeft vastgesteld voor publieke laadinfrastructuur, is de minimale gemeentelijke rol reactief. Als u voor deze rol kiest, toetst u aanvragen per stuk. Een aanvraag kan uit twee onderdelen bestaan:

  • Een vergunningaanvraag voor een laadpaal als object in de openbare ruimte. De gemeente moet dit dan toetsen aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  • Een verzoek voor een verkeersbesluit. Gemeenten zijn bevoegd maar niet verplicht om voor een laadplek een verkeersbesluit te nemen.

Bij weinig aanvragen, kan deze rol een bewuste keuze zijn. Als aanvragen toenemen is het te adviseren om beleidsregels vast te stellen.

Inperken
Gemeenten zouden ervoor kunnen kiezen om laadpalen in de openbare ruimte niet toe te staan. Dit dient dan vastgelegd te worden in de beleidsregels. Ook als een gemeente ervoor kiest om geen actief beleid te voeren voor het laden van elektrische auto’s in de openbare ruimte, is het wenselijk om inwoners hierover te informeren. Dat kan bijvoorbeeld via de gemeentelijke website. Kiest u (voorlopig) voor deze rol? Wees er dan wel van bewust, dat elektrisch vervoer groeiende is en dat aanvragen voor een openbare laadpaal naar verwachting steeds vaker zullen voorkomen.

Welke rol de gemeente ook kiest: er is hoe dan ook een behoefte aan laadpalen. Onderzoek heeft geleid tot richtlijnen voor het aantal te plaatsen laadpunten voor elektrisch rijders op parkeerplaatsen in openbaar gebied. Bekijk de kencijfers.

Wilt u dat iemand met u meedenkt over de beleidsrol die het beste bij uw gemeente past? Neem dan contact op met ons expertteam.