Basissets afspraken

Startpunt bij aanbestedingen en vergunningen

Een projectgroep bestaand uit marktpartijen, netbeheerders en gemeenten heeft een onafhankelijke Basisset van richtlijnen opgeleverd. Hierin staan wensen en eisen met betrekking tot laadinfrastructuur van elektrisch vervoer. Het toepassen van deze afspraken neemt drempels weg en versnelt de uitrol van laadinfrastructuur. Het doel is om de kwaliteit van de laadinfrastructuur te verhogen en tegelijkertijd de kosten te verlagen.

Praktische richtlijnen voor gemeenten
– Uitgangspunt bij het vormen van regionaal beleid
– Standaardisatie van het aanvraag- en realisatieproces
– Startpunt voor aanbestedingen en vergunningen
– Uitgangspunt bij het afsluiten van contracten

Waaruit bestaat de Basisset?
Laadpalen moeten aan normen en voorschriften zoals veiligheidsprotocollen voldoen. Alle richtlijnen, eisen en wensen zijn gecategoriseerd en samengebracht in 9 thematische afsprakenlijsten. Het is voor betrokken partijen van belang dat laadinfrastructuur zo goed mogelijk kan functioneren. Om die reden zijn naast richtlijnen en eisen, ook wensen uit de praktijk opgenomen.

Waarom werken met Basisset?
De afsprakenlijsten zijn eenduidig en sluiten aan bij internationale standaarden. Gemeenten en regio’s die hiermee werken, hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Alle informatie staat overzichtelijk bij elkaar. Hierdoor kan bij de uitrol van publieke laadinfrastructuur niets over het hoofd worden gezien.

Hoe werkt de Basisset in de praktijk?
Het gebruik van de Basisset verhoogt de efficiency bij aanbestedingen rond laadinfrastructuur. Het opstellen van onder meer tenderdocumentatie wordt eenvoudiger en kosten hiervan worden lager. De afsprakenlijsten zijn ook goed bruikbaar voor andere partijen, zoals fabrikanten van laadpalen. Voor hen en andere marktpartijen wordt inzichtelijk welke eisen de Nederlandse markt stelt en waar diensten aan moeten voldoen.

Levend document
De Basisset is een levend document. Het is belangrijk om goed te organiseren dat de richtlijnen in de toekomst regelmatig worden bijgewerkt en dat ze actueel worden gehouden. Er zijn constant nieuwe ontwikkelingen in de wereld van elektrisch vervoer en laadinfrastructuren. Om steeds een relevant overzicht te kunnen bieden, is het van belang om deze veranderingen te volgen. Twee keer per jaar vindt daarom overleg plaats met de representatieve groep (markt)partijen. De Basisset wordt door deze groep getoetst en bijgewerkt. Input kan afkomstig zijn uit andere NKL-projecten, nieuwe aanbestedingen en ontwikkelingen uit de markt.

Downloaden Basisset en aanmelden updates