Over ECISS

ECISS is een overkoepelend project dat zich richt op twee hoofddoelen: roaming binnen elektrisch vervoer verder ontwikkelen, en een verbinding maken tussen laadinfrastructuur en slimme energie-infrastructuur. Om deze doelen te bereiken sluit ECISS aan bij de ontwikkeling van het onafhankelijke protocol OCPI (Open Charge Point Interface). Omdat de hoofddoelen veelomvattend zijn, is ECISS opgebouwd uit verschillende bouwstenen. Werkgroepen houden zich bezig met deeltaken, terwijl ze ook onderling contact houden. Hoe het project eruitziet en uit welke bouwstenen het bestaat, leest u op deze pagina.


ECISS quick facts

  • ECISS staat voor Emobility Communication & Information System Structure. Het project is gestart in januari 2018.
  • TKI Urban Energy is subsidiegever voor het project. TKI Urban Energy ontwikkelt en ondersteunt energie-innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur.
  • ECISS is een Nederlands project, maar wel met internationale belangen. Daarom vindt er uitwisseling plaats met het project evRoaming4EU. Hierin werken partijen uit Nederland, Duitsland, Denemarken en Oostenrijk samen om transparante, internationale roaming te versnellen. Ook evRoaming4EU heeft OCPI als basis.

Waarom is ECISS een overkoepelend project?

ECISS brengt stakeholders uit de hele keten van elektrisch rijden bij elkaar. De markt voor elektrisch laden is complex, omdat veel partijen een rol vervullen. Om er een aantal te noemen: Charge Point Operators zijn verantwoordelijk voor het technische en administratieve beheer van laadpunten; Mobility Service Providers leveren aan consumenten contracten voor services rond elektrisch rijden en Distribution System Operators ontwerpen, exploiteren en onderhouden het elektriciteitsnet. Al die partijen hebben baat bij de hoofddoelen van ECISS, maar zij hebben niet automatisch dezelfde belangen en gezichtspunten. Ieder beslaat een eigen stukje van de keten. Daarom is ECISS een overkoepelend project, waarin partijen met elkaar ideeën, inzichten en visies kunnen uitwisselen. Die samenwerking is onmisbaar voor vooruitgang.

Waarom de twee hoofddoelen van ECISS?

Om goede (nieuwe) diensten te kunnen bieden, is het voor de meeste partijen binnen de keten van elektrisch laden belangrijk om onderling gegevens te kunnen uitwisselen en gebruik te kunnen maken van elkaars netwerk. Roaming geeft de e-rijder toegang tot alle (publieke) laadpunten, ongeacht de gekozen Mobility Service Provider.
Waar roaming nog verder op ontwikkeld moet worden, is de ondersteuning voor schaalbaarheid en beheer en de doorontwikkeling van verdienmodellen, zowel binnen als buiten de EV-branche. Denk aan ondersteuning van slim laden, prijstransparantie, security en privacy.

Een verdere ontwikkeling van roaming betekent aan de ene kant dat gegevens uitwisselen steeds soepeler gaat, aan de andere kant dat er ook steeds meer gegevens beschikbaar komen. De wens om roaming te verbeteren leeft niet alleen bij partijen die zich bezighouden met elektrisch laden, maar ook bij partijen die zich op andere vlakken van elektrische infrastructuur bewegen om andere dienstverlening aan de e-rijder aan te bieden. Voor energieleveranciers en landelijke systeembeheerders is het bijvoorbeeld van wezenlijk belang om te weten wanneer er pieken zijn in het elektriciteitsnetwerk. Door de e-rijder met bijvoorbeeld prijsprikkels te verleiden om op een ander tijdstip te laden, kan meer stabiliteit op het elektriciteitsnet worden gebracht. Een goede laadinfrastructuur levert een positieve bijdrage aan een slimme energie-infrastructuur. Om die reden is ECISS nadrukkelijk veelomvattend opgezet.

Transparante data beschikbaar voor alle stakeholders

In de hele keten van laadinfrastructuur zijn er verschillende systemen die informatie uitwisselen. Denk aan data-uitwisseling tussen laadpaalbeheerders en serviceproviders of tussen serviceproviders en elektrisch rijders. Elke partij en elk systeem heeft zijn eigen opzet. Om met elkaar te kunnen communiceren is een uniforme gegevensuitwisseling nodig. Dit kan via OCPI (Open Charge Point Interface). Tijdig nadenken over de manier waarop systemen van marktpartijen, dienstverleners en gebruikers technisch met elkaar kunnen communiceren, helpt bij het implementatieproces van toekomstige systemen.Data security en privacy van de gebruikers van het platform worden steeds belangrijker en zijn door nieuwe wet- en regelgeving meer naar de voorgrond getreden als belangrijke facetten van OCPI.

Transparante data beschikbaar voor EV-rijders

EV-rijders krijgen op dit moment over het algemeen een maandelijks overzicht van hun laadsessies via de Mobility Service Provider waarmee ze een contract hebben afgesloten. Maar EV-rijders vragen om meer. In de digitale wereld zijn ze gewend om van allerlei activiteiten real-time informatie te ontvangen, van hoe lang ze exact hebben hardgelopen tot hoeveel stroom ze op een dag hebben verbruikt. Deze eis stellen zij ook aan informatie rond laadsessies. Vanzelfsprekend willen zij weten welke laadpunten dicht in de buurt zijn en of die op dat moment beschikbaar zijn. Maar na het laden willen zij ook weten hoe lang de sessie heeft geduurd, hoeveel kWh er is opgeladen en wat dit heeft gekost. OCPI maakt het mogelijk om al deze informatie met elkaar te delen. Het is aan de aanbieders om die informatie transparant te maken. ECISS heeft hierbij het doel om te zorgen dat prijstransparantie en prijsopbouw mogelijk is.

Een zo efficiënt mogelijke architectuur van OCPI

De techniek achter OCPI is complex. Om data te kunnen uitwisselen, is een uitgekiende opbouw van functionaliteiten nodig. Hoe hoger de eisen en hoe complexer de behoeften, hoe belangrijker het wordt dat de architectuur van OCPI zo efficiënt mogelijk is. Binnen ECISS brengen technici de architectuur in kaart. Ze bekijken welke lessen getrokken kunnen worden uit de architectuur van eerdere versies van OCPI. Ook stippelen ze routes uit om tot de best mogelijke architectuur te komen, zodat nieuwe dienstverlening via OCPI ontsloten kan worden.
Zo kunnen marktpartijen die nog niet eerder met OCPI hebben gewerkt, snel aansluiting vinden op het systeem. Met als doel te komen tot een toekomstbestendig protocol.

Onderzoek naar nieuwe functionaliteiten

Elektrisch rijden staat eigenlijk nog in de kinderschoenen en de opkomst van elektrisch laden is snel gegaan. Omdat dit veld zo nieuw is, weten we nog niet in welke richtingen het zich zal ontwikkelen. Er kan in de toekomst behoefte zijn aan functionaliteiten waar wij nu nog geen weet van hebben. Het meest concrete voorbeeld is de opkomst van blockchaintechniek. Blockchain is een decentraal en open datanetwerk, waarmee data veilig kan worden verspreid, zonder dat er één centrale database is. Deze techniek is nog in de pioniersfase, maar dat het invloed gaat hebben op laadinfrastructuur lijkt nu al logisch, omdat data-uitwisseling de basis vormt van een laadnetwerk. ECISS wil garanderen dat OCPI toekomstbestendig is, en dat betekent dat er mogelijkheden worden ingebouwd om nieuwe functionaliteiten in de architectuur toe te kunnen voegen.

De auto als opslagmiddel en onderdeel van slimme energienetwerken

Een belangrijke nieuwe functionaliteit is vehicle-to-grid-technologie (V2G). Binnen de energietransitie wordt de elektrische auto, naast vervoermiddel, ook als energieopslagmiddel gezien. Elektrische auto’s kunnen namelijk duurzaam opgewekte energie in hun batterijen opslaan. Hoe meer elektrische auto’s, hoe groter het potentieel van dit opslagmiddel. De elektrische auto wordt hierdoor meer en meer onderdeel van het energienetwerk. En dat is een ontwikkeling die iedereen in de energiesector nauwlettend volgt, omdat opslagmiddelen cruciaal zijn voor een succesvolle energietransitie. Als er steeds meer zonne- en windenergie wordt opgewekt, kent het energienetwerk steeds meer pieken en dalen in opbrengst. En die pieken en dalen moeten worden opgevangen door opslagmiddelen, zodat de beschikbaarheid van energie constant is, óók als de zon niet schijnt en het niet waait.
Koppeling met het energienetwerk geeft bezitters van elektrische auto’s de mogelijkheid om hun batterij aan te bieden aan energiedienstverleners. Ook biedt het marktpartijen mogelijkheden om nieuwe services en diensten aan te bieden. ECISS draagt eraan bij om dergelijke nieuwe services probleemloos in te bouwen binnen OCPI.

Partners

In de projectgroepen van ECISS zitten vertegenwoordigers van Allego, Eneco, Greenflux, Jedlix en TNO. NKL, Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur is coördinator van het project. Samen brengen vanuit verschillende branches uit de wereld van elektrisch vervoer hun expertise in.

  • TNO coördineert de ontwikkeling van de architectuur van het protocol en het onderzoek naar verdere standaardisatie.
  • Greenflux coördineert ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten zoals ondersteuning van Slim Laden, en de verkenning van nieuwe ontwikkelingen.
  • Allego coördineert de specificatie van prijstransparantie en prijsopbouw.
  • Eneco eMobility en Jedlix leveren bijdragen en expertise aan vanuit hun rol als respectievelijk leverancier, Mobility Service Provider en aggregator (afstemmen van energieprijs, beschikbare energie en energievraag).
  • NKL coördineert de referentie-implementatie, de projectmanagement-activiteiten en activiteiten om stakeholders en eindgebruikers te betrekken.

Terug naar home