Praktijkvoorbeeld Dordrecht

Locatiecriteria geven aanzienlijke tijdswinst in het aanvraagproces

Model
Vergunningenmodel

Motivatie
De gemeente Dordrecht heeft een Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018 opgesteld. Het uiteindelijke doel is een energieneutraal Dordrecht in 2050. Het Opgaveplan beschrijft de stappen die de gemeente de komende jaren wil zetten. De focus ligt op de thema’s energietransitie, mobiliteit, circulaire economie en ruimtegebruik.

Beleidsontwikkeling en realisatie
We hebben beleidsregels voor publieke laadinfrastructuur vastgesteld, op basis van het model van de VNG. Op basis daarvan kunnen alle marktpartijen die voldoen aan de beleidsregels een vergunning aanvragen.

In de beleidsregels stellen we eisen aan de aansprakelijkheid (waarvoor de aanvrager tevens tekent op het aanvraagformulier), de locatie en het uiterlijk (verwijzing naar ons reclamebeleid). Voor de exploitatie stellen we als eis dat de paal wordt gebruikt, en verder standaard eisen rond bereikbaarheid, informatievoorziening, groene stroom, interoperabiliteit, en veiligheid. Wij nemen een verkeersbesluit en richten de parkeerplaats in. De marktpartij mag zelf het tarief en de exploitatieperiode bepalen.

De organisatie verloopt in de lijn: afdeling Parkeren zorgt voor het verkeersbesluit en Stadsbeheer zorgt voor de APV vergunning en de inrichting van de parkeerplaats. De doorlooptijd (zonder eventuele bezwaarprocedure) is 4 maanden. Dat is relatief kort.

Bijzonderheden
De verhouding tussen markt en overheid: wij geven kaders (beleidsregels) en faciliteren de markt. Daardoor is er continue marktwerking. Ook kunnen wij continu inspelen op ontwikkelingen voor nieuwe palen door de beleidsregels aan te passen.

Het vergunningenmodel werkt op basis van het publiekrecht (conform de tweewegenleer).

De hoofdcriteria voor de laadlocaties zijn:
– De oplaadpaal wordt binnen een bepaalde afstand van de aanvrager geplaatst.
– Er wordt rekening gehouden met bestaande oplaadpalen.
– Het dient aannemelijk te zijn dat de oplaadlocatie door meerdere gebruikers kan worden gedeeld.
– De locatie van een oplaadpaal dient voldoende vindbaar en zichtbaar te zijn. De oplaadpalen worden bij voorkeur geplaatst op strategische zichtlocaties in de nabijheid van de woningen / bedrijven van potentiële gebruikers. De voorkeur gaat uit naar centrale, goed bereikbare plekken in de wijken, zoals langs wijkontsluitingswegen of doorgaande wegen en op hoeken van straten.
– De doorgang voor ander verkeer dient gewaarborgd te blijven.
– De parkeerdruk dient het toe te laten dat een oplaadpunt gerealiseerd kan worden.
– Het dient een bestaand parkeervak/bestaande parkeervakken te betreffen. Bij voorkeur haaks- of dwarsparkeren waar uitbreidingsmogelijkheden zijn.
– Er dient zo min mogelijk groen opgeofferd te worden.
– Er dient zo min mogelijk overlast voor bewoners te zijn: zoeken naar publiek ogende locaties zoals parkeerterreinen, -stroken en –pleintjes.

Tip uit Dordrecht
We hebben basiscriteria ontwikkeld voor de locaties van de palen. Op basis van die criteria hebben we voor de gehele stad vooraf bepaald wat de potentiële locaties zijn. Dat geeft aanzienlijke tijdswinst in het aanvraagproces. Palen worden geplaatst binnen een straal van hemelsbreed 200 meter.